Všeobecná pravidla amatérských vytrvalostních závodů

 

 

1 ÚVOD 2

2 DEFINICE 2

3 PROPOZICE 3

4 VOZY 3

5 PNEUMATIKY 3

6 PALIVO 3

7 STARTOVNÍ ČÍSLA 4

8 POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ 4

9 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 4

10 ŘÁD SERIÁLU 5

11 POHÁR ALS 2007 5

12 PŘIHLÁŠKY 5

13 STARTOVNÉ 6

14 ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA 6

15 INSTRUKCE A KOMUNIKACE SE SOUTĚŽÍCÍMI 6

16 ROZPRAVA 7

17 STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODŮ 7

18 STARTOVNÍ PROCEDURA -LETMÝ START 7

19 ZÁVOD 7

20 BOXY, PRÁCE V BOXECH A TANKOVÁNÍ 8

21 STŘÍDÁNÍ JEZDCŮ 8

22 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST 8

23 SAFETY CAR 9

24 CÍL 10

25 PARC FERMÉ 11

26 INCIDENTY 11

27 PROTESTY, ODVOLÁNÍ 12

28 REKLAMA, PROPAGACE 12

1 ÚVOD

1.1 Auto Rally Cross, s.r.o (ARC) vypisuje Seriál vytrvalostních automobilových závodů na uzavřených okruzích s názvem Amatérský Le Seriál (dále ALS).

1.2 ARC je výhradním pořadatelem podniků tohoto seriálu a jako takový je zodpovědný za sportovní a administrativní organizaci ALS.

1.3 ALS se řídí výhradně těmito propozicemi, technickými předpisy zveřejněnými v jejich přílohách a zvláštními ustanoveními (ZU) vydávanými ke každému závodu. V případě vzniku jakýchkoliv sportovních a/nebo organizačních sporů a situací, které nejsou popsány v oficiálních dokumentech pořadatele, ten si vyhrazuje právo rozhodnout v těchto věcech dle vlastního uvážení. Takové rozhodnutí je konečné.

 

2 DEFINICE

2.1 Soutěžícím se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se do ALS přihlásí na základě řádně vyplněné přihlášky a není odmítnuta pořadatelem. Jménem soutěžícího jedná Odpovědná Osoba, která je v přihlášce uvedena. Soutěžící může přihlásit do závodu neomezený počet vozů. V případě shody v názvu dvou nebo více soutěžících, je pořadatel oprávněn požadovat změnu v jejích názvu.

2.2 Teamem se pro účely těchto propozic rozumí přihlášený vůz s přiděleným startovním číslem a jezdci kteří s ním soutěží.

V průběhu ALS lze jezdce teamu bez omezení měnit. Identifikačním znakem teamu je přidělené startovní číslo jeho vozu.

2.3 Jezdcem se pro účely těchto propozic rozumí osoba která řídí přihlášený vůz. Musí být uvedena v přihlášce soutěžícího a splňovat následující podmínky:

a) Dovršila 18 let věku.

b) Vlastní platný řidičský průkaz skupiny B.

c) Je platně zdravotně pojištěna.

d) Podepsala dokument Prohlášení jezdce dle přílohy č. 2 těchto propozic, čímž stvrzuje, že bezvýhradně přijímá závazky vyplývající z čl. 9 propozic a že je v dobrém zdravotním stavu.

2.4 Podnikemse pro účely těchto propozic rozumí závodní událost s vlastními výsledky. Zahrnuje kromě jiného i vlastní závod. Podnik začíná a končí podle harmonogramu uvedeném ve Zvláštních ustanoveních, kterými je vyhlášen.

 

2.5 Řídící orgány podniku jsou:

Ředitel závodu

3 členná JURY

Řídicí organy určuje pořadatel.

3 PROPOZICE

3.1 Rozhodujícím a právoplatným textem těchto propozic je česká verze, která bude použita v případě jakékoliv pochybnosti co se týče jejich výkladu.

3.2 Tyto propozice nabývají účinnosti zveřejněním a nahrazují všechny předcházející propozice pro závody pořádané ARC.

3.3 Pořadatel může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám podniku formou Zvláštních ustanovení (ZU) jednotlivých podniků.

3.4 Podnik může být zrušen rozhodnutím pořadatele.

4 VOZY

4.1 Do ALS 2007 mohou být přihlášeny vozy, které splňují následující podmínky:

a) Vozidlo je schváleno pro silniční provoz, což se dokládá Technickým Průkazem nebo obdobným dokumentem vystaveným příslušnou autoritou jiného státu (dále jen TP). Typ karoserie a typ motoru přihlášeného vozidla musí odpovídat předloženému TP. Vozidlo nemusí mít přidělenu SPZ.

b) Splňuje technické předpisy pořadatele uvedených v příloze č. 1 těchto propozic

c) Splňuje maximální limit hladiny hluku který je stanoven na 96 dB +2 dB na chybu měření, měřeno při 3500 otmin-1 pro zážehové motory a 2500 otmin-1 pro vznětové motory.

4.2 Vozy jsou rozděleny do následujících divizí:

a) Divize 1 - vozidla do 1600 cm3.

b) Divize 2 - vozidla do 2000 cm3.

c) Divize 3 - vozidla do 2600 cm3.

d) Divize 4 vozidla do 3600 cm3.

5 PNEUMATIKY

Pro účast v ALS lze použit pouze pneumatiky schválené pro provoz na veřejných komunikacích a opatřené homologací E. Počet pneumatik není omezen.

6 PALIVO

Všechna vozidla musí používat bezolovnatý benzín nebo naftu.

7 STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla budou přidělena pořadatelem vozům při jejích prvním přihlášení soutěžícím do ALS a po celou sezónu popř. její zbytek zůstanou stejná. Pokud dojde u vozidla ke změně typu karoserie, nebo typu motoru během sezony tak, že vozidlo nebude v souladu s původně předloženým TP, bude na něj pohlíženo jako na nově přihlášené. Zároveň mu bude přiděleno nové startovní číslo.

8 POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ

Každý jezdec musí být vybaven vlastní ochrannou přilbou, textilní kombinézou kryjící celý povrch těla, uzavřenou obuví a koženými nebo motoristickými celoprstovými rukavicemi. Bez této výbavy nebude jezdec připuštěn na závodní trať.

9 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

9.1 Všichni jezdci, soutěžící a činovníci účastnící se ALS, se zavazují jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů a zástupců, dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a doplňků vydaných formou Zvláštních a Prováděcích ustanovení.

9.2 Je odpovědností soutěžícího zajistit, že všechny osoby dotčené jeho přihláškou a z jeho doprovodu, dodržují po celou dobu podniku ustanovení těchto propozic a doplňků vydaných formou Zvláštních a Prováděcích ustanovení.

9.3 Soutěžící musí zajistit, že jejich vozy vyhovují podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu podniku.

9.4 Přistavením vozu na technickou přejímku soutěžící dokládá, že údaje uvedené v předloženém technickém průkazu (TP) jsou shodné s parametry vozidla a že vozidlo odpovídá technickým předpisům platným pro ALS.

9.5 Účastníci ALS jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. Přítomnost účastníků ve všech prostorech závodiště je na vlastní riziko. Pokud bude činnost nebo chování účastníka ALS v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán mimo areál závodiště bez náhrady nákladů.

9.6 Všichni členové teamu jsou povinni řídit se ustanoveními těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat.

9.7 Na komunikacích v areálu na kterém se podnik koná, musí všechna vozidla dodržovat maximální rychlost 40 km/hod a řídit se místním dopravním značením.

9.8 V celém areálu podniku je ZAKÁZÁNO vypouštění veškerých ropných produktů. Jejich případný únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jejich úmyslné vypouštění bude trestáno pokutou ve výši 30.000,- Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním následků a případných škod a nadále bude vyloučen ze závodu.

9.9 Po ukončení závodu je soutěžící POVINEN po sobě uklidit prostor svého boxu a související přilehlé prostory před, nebo za boxem.

9.10 Motoristický sport je nebezpečný. Soutěžící včetně svého doprovodu (jezdci, mechanici, členové doprovodu a hosté) se účastní ALS na vlastní nebezpečí. Nesou samostatnou občansko právní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jejich vozidly.

10 ŘÁD SERIÁLU

10.1 V sezóně budou vypisovány nejméně dva podniky zahrnující vytrvalostní závod. Výsledky z jednotlivých závodů za sezónu se do klasifikací ALS všem teamům započítávají automaticky.

10.2 Délka a místo konání jednotlivých závodů bude určena ve Zvláštních ustanoveních (ZU) ke konkrétnímu podniku. Délka závodu je určena časovým intervalem mezi startem a cílem. Vedoucí jezdec bude odmávnut šachovnicovou vlajkou v okamžiku, kdy přejede cílovou čáru na konci kola následujícího po kole, ve kterém uběhne předepsaný časový interval.

10.3 Jízda
Jezdec musí řídit vozidlo sám a bez pomoci. Jezdec může být v závodě členem teamu maximálně 2 vozidel. Minimální počet jezdců na jedno závodní vozidlo jsou 2, maximální počet není omezen. Maximální souvislá doba, po kterou smí jezdec řídit vozidlo jsou 3 hodiny.

10.4 Vozidlo klasifikované jako první v dané divizi bude to, které má nejvyšší počet kol. Pořadí vozidel v divizi bude sestaveno podle počtu dokončených kol a podle pořadí, v jakém vozidla projedou cílovou čáru.

10.5 Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v ZU.

10.6  Body do seriálu budou přiděleny teamům v každém závodě a pro každou divizi zvlášť, pokud dojde ke sloučení divizí bude hodnocení společné, podle následujícího schématu:

 

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Body

16

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Výše uvedený bodovací klíč platí pro sportovní podniky vyhlášené ARC mimo závod 24th. A vložené závody kdy pro tyto je hodnocení následující:

Vložený závod je hodnocen polovinou bodů:

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Body

8

6,5

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

 

24 hodinový závod je hodnocen dvou násobkem bodů:

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Body

32

26

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 

 

 

 

 

11 POHÁRY ALS

ARC vyhlašuje Pohár ALS. Do této klasifikace jsou automaticky zařazeny všechny teamy které se zúčastní kteréhokoliv podniku ALS v sezóně . Vítězem poháru ALS v divizi za sezónu se stane team který:

a) V danou sezónu seriálu ALS získá největší počet bodů dle čl. 1.1

b) V případě, že dva nebo více teamů mají shodný počet bodů dle 1.1, rozhodující pro lepší umístění v klasifikaci je nejlepší umístění teamu v kterémkoliv závodu sezóny. Lepší umístění v Poháru bude přiděleno teamu který se umístil lépe.

c) V případě, že dojde k rovnosti výsledu podle bodu 11 a) a b), lepší umístění v Poháru bude přiděleno teamu který se umístil lépe v posledním podniku sezóny.

 

12 REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY

12.1 Registraci (příloha č. 4) podávají soutěžící pro každý podnik a každý ze svých teamů samostatně do termínu uzávěrky registrace jednotlivých podniků uvedených v odpovídajících ZU, elektronicky, faxem nebo písemně. Podáním přihlášky dle přílohy č. 3, osobně při technické a administrativní přejímce soutěžící potvrzuje, že četl a rozumí těmto propozicím a zavazuje se jménem svým i jménem všech členů svých týmů, že se jimi bude bez výhrady řídit. Ve výjimečných případech může pořadatel akceptovat i přihlášku soutěžícího doručenou po termínu uzávěrky přihlášek, za což je pokládán konec administrativně technických přejímek.

12.2 Pořadatel má právo odmítnout přijetí přihlášky k jednotlivým závodům s uvedením důvodů.

13 STARTOVNÉ

13.1 Pro účast v závodech bude vypisováno startovné, jehož výše bude stanovena v ZU k jednotlivým podnikům. Startovné platí pro každé přihlášené vozidlo. Úhrada startovného musí být provedena podle pokynů uvedených v ZU, nejpozději však do konce administrativní a technické přejímky.V opačném případě soutěžící nebude připuštěn k účasti v podniku. Startovné nezahrnuje pronájem boxu. Box lze pronajmout po uhrazení příslušného poplatku v průběhu administrativních a technických přejímek. Soutěžící není povinen si box pronajmout. O jeden box se mohou dělit dva i více soutěžících.

13.2 Nemůže-li se soutěžící zúčastnit z jakéhokoliv důvodu podniku a oznámí tuto skutečnost pořadateli nejpozději 30 dnů před začátkem, má nárok na vrácení startovného v plné výši. Po tomto termínu propadá startovné ve prospěch pořadatele.

13.3 Diskvalifikovanému soutěžícímu, nebo soutěžícímu který ze závodu odstoupí, nebude startovné vráceno.

13.4 V ostatních případech rozhoduje o vrácení startovného pořadatel.

14 ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

14.1 Termíny administrativních a technických přejímek jsou stanoveny vždy v ZU ke každému konkrétnímu podniku. Žádný soutěžící se nesmí účastnit podniku, pokud včas neabsolvoval administrativní a technickou přejímku. Žádné vozidlo se nesmí účastnit podniku bez absolvování administrativní a technické přejímky.

14.2 V průběhu administrativní a technické přejímky jsou kontrolovány dokumenty předkládané odpovědnou osobou soutěžícího a technická dokumentace k vozu. Administrativní a technická přejímka zahrnuje kromě kontroly vozu i kontrolu povinné bezpečnostní výbavy. Úspěšné absolvování technické přejímky neznamená potvrzení, že vozidlo odpovídá technickým předpisům.

14.3 Techničtí komisaři mohou na základě rozhodnutí ředitele závodu kontrolovat shodnost vozu soutěžícího kdykoliv během podniku.

15 INSTRUKCE A KOMUNIKACE SE SOUTĚŽÍCÍMI

Základní komunikací se soutěžícími se rozumí text těchto propozic s přílohami a ZU. Ředitel závodu a sportovní komisaři mohou v průběhu podniku vydávat soutěžícím pokyny formou prováděcích ustanovení, a to ústní nebo písemnou formou.

Všechny výsledky závodů, budou vyvěšeny na oficiální nástěnce podniku a na webových stránkách pořadatelů (www.arcbrno.cz)

16 ROZPRAVA

Rozprava ředitele závodu s jezdci se uskuteční v den závodu podle harmonogramu uvedeném v ZU. Jezdci jsou povinni se rozpravy zúčastnit a svojí účast potvrdit podpisem v prezenční listině. Pokud se ředitel závodu rozhodne uskutečnit další rozpravu, uskuteční se tato dle jeho uvážení a kdykoliv během závodu..

17 STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODŮ

Postavení vozidel na startu bude určeno losováním, provedeným na rozpravě jezdců. Losování bude provedeno samostatně pro každou divizi. Řazení na startu je v pořadí divizí 4, 3, 2, 1.

18 STARTOVNÍ PROCEDURA -LETMÝ START

18.1 V době před startem závodu určené v harmonogramu ZU pro daný podnik, zazní zvukový signál a otevře se výjezd z boxů. Vozy vyjedou na trať a objedou volným, plynulým tempem kolo. Ke konci tohoto kola před nájezdem na startovní rošt zastaví po obou okrajích závodní dráhy a postupně na pokyn organizačních pracovníku najedou na své pozice na roštu.

18.2 Po uplynutí doby uvedené v ZU, která je určená pro nájezd na startovní rošt, zazní zvukový signál oznamující, že výjezd z boxů je uzavřen. Vozidla, která zůstala v boxech, mohou odtud startovat pouze na pokyn traťových komisařů. Vozy se připojí k závodu, jakmile celé pole minulo výjezd z boxů po startu závodu.

18.3 Na startovním roštu bude ukazována zelená vlajka nebo rozsvíceno zelené světlo, oznamující start do formovacího kola za zaváděcím vozem. Během formovacího kola je zkoušení startů a předjíždění zakázáno a vozy musí zůstat v co nejsevřenější formaci.

18.4 Zaváděcí vozidlo na konci formovacího kola zajede do boxů. První vozidlo musí pokračovat nezměněnou rychlostí, ostatní vozy zachovávají formaci. Jakákoliv odchylka prvního vozidla od předepsané rychlosti bude mít za následek penalizaci dle čl. 26.3.

18.5 Během formovacího kola bude na startovní signalizaci rozsvíceno červené světlo. Vozy musí zachovávat své místo ve formaci dokud není dán signál ke startu rozsvícením zeleného světla, zhasnutím červených světel, nebo zelenou vlajkou.

18.6 Jestliže se objeví problém na konci formovacího kola, červené světlo zůstane rozsvíceno. Vozy vjedou nezměněnou rychlostí a ve stávající formaci do dalšího formovacího kola, kde se k nim připojí a povede je zaváděcí vozidlo. Jestliže bude vloženo jedno, nebo více dodatečných formovacích kol, bude se za start závodu považovat konec prvního formovacího kola.

19 ZÁVOD

19.1 Během závodu mohou jezdci vyjet na dráhu pouze, svítí-li na výjezdu z boxů zelené světlo, a činí tak na vlastní odpovědnost. Blikající modré světlo a/nebo modrá vlajka na výjezdu z boxů informuje jezdce o blížícím se vozidle po trati.

19.2 Každý odstupující jezdec je povinen včas signalizovat svůj úmysl a je zodpovědný za to, že jím prováděný manévr proběhne bezpečně a co možná nejblíže výjezdu z trati.

19.3 Musí-li jezdec odstavit svůj vůz z jakýchkoliv důvodů během závodu, musí tak učinit mimo dráhu. Pokud není ohrožováno jeho zdraví ( požár, horká pára . .) počká ve voze na odtahový speciál pořadatele, kterým bude vůz odtažen do boxů, aby nezpůsobil nebezpečí, nebo neomezoval jízdu ostatních vozů na trati.

20 BOXY, PRÁCE V BOXECH A TANKOVÁNÍ

20.1 Veškeré vybavení (mimo zařízení permanentně umístěných před boxy) se musí po zastávce v prostoru před boxy uklidit tak, aby nepřekáželo dalšímu průběhu závodu.

20.2 Výměna kapalin a maziv je během závodu povolena.

20.3 Jestliže jezdec mine svůj box, musí pokračovat v jízdě boxovou komunikací, najet znovu na trať, objet další okruh a teprve potom najet znovu do boxů. Couvání je přísně zakázáno pod trestem vyloučení.

20.4 Každá část vodorovného zařízení nad boxovou komunikací (rozvod vzduchu) musí být umístěna nejméně 2 m nad vozovkou.

20.5 Doplňování paliva (tankování) je možné pouze způsobem a na místě určeném pořadatelem v ZU. Tankování zpravidla probíhá na okruhové čerpací stanici. Nájezd a výjezd do tankovací zóny vyznačen pořadatelem je považován za součást boxové komunikace.

20.6 Během doplňování paliva musí jezdec zůstat ve vozidle. Palivo doplňuje pouze jeden mechanik. Přítomnost jiných osob a provádění dalších činností nejsou u tankování přípustné.

21 STŘÍDÁNÍ JEZDCŮ

Střídání jezdců může probíhat pouze při zastávce v boxech.

22 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

22.1 Signalizaci jezdcům zabezpečují traťoví komisaři a startér formou níže popsaných signálů. Soutěžící nesmí v žádném případě používat stejné nebo podobné vlajky.

Vlajková signalizace

 

a) Bílá vlajka - ukazována v pohybu - informuje jezdce, že v sektoru trati kontrolovaném tímto postem bude výrazně pomalé vozidlo.

b) Žlutá vlajka- signál nebezpečí:
- 1 vlajka v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni změnit směr, na trati nebo její části je nebezpečí.
- 2 vlajky v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni zastavit, trať je zcela nebo částečně neprůjezdná.
- Předjíždění je zakázáno od 1. žluté vlajky k zelené vlajce vyvěšené za nehodou. Normálně se signalizace používá pouze na stanovišti bezprostředně před nebezpečím. Signalizaci na více než jednom předcházejícím postu může nařídit ředitel závodu.

c) Červená vlajka - ukazována v pohybu - na příkaz ředitele závodu, přerušení závodu, všichni musí zpomalit a být připraveni zastavit a vrátit se do boxů, předjíždění je zakázáno.

d) Modrá vlajka - v klidu: je ukazována jezdci opouštějícímu boxy, pokud se na trati blíží vozidla. - v pohybu: během závodu - signalizace jezdci, který má být předjet o kolo, jezdec musí umožnit vozidlu za sebou předjetí při nejbližší příležitosti.

e) Žlutá vlajka s červenými pruhy - ukazována v klidu - informuje jezdce o změně adheze v důsledku oleje nebo vody na trati v oblasti za vlajkou. Tato vlajka je vyvěšena nejméně 4 kola, ledaže se povrch trati vrátil do normálního stavu. V následujícím sektoru se nesignalizuje zelenou vlajkou.

f) Zelená vlajka - ukazována v pohybu - znamená že trať je volná, je ukazována na postu za incidentem, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek .

g) Černá vlajka s oranžovým kruhem, ukazována v klidu - doplněná tabulí se startovním číslem - informuje příslušného jezdce, že má technické problémy na vozidle. Jezdec musí v dalším kole zastavit v boxu. Po odstranění závady může pokračovat v závodě.

h) Černá vlajka, ukazována v klidu - doplněná tabulí se startovním číslem - diskvalifikace - vyloučení ze závodu. Vlajka se neukazuje více než čtyři po sobě jdoucí kola.

i) Černo - bílá šachovnice : cíl

j) Hasící přístroj - hasící přístroj je ukazován jezdci jehož vůz zřejmě hoří.

 

22.2 Jízda v protisměru je přísně zakázána, vyjma případů, kdy je to absolutně nezbytné pro odstranění vozidla z nebezpečné pozice pod dohledem traťových komisařů.

22.3 Jezdci musí používat pouze závodní dráhu a musí po celou dobu podniku dodržovat ustanovení těchto propozic týkající se pravidel jízdy na okruhu.

22.4 Jezdec, který opouští vozidlo jej musí zanechat s volantem na místě a okamžitě odejít na bezpečné místo. Minimálně za první linii ochrany.

22.5 Závodní dráha je definována bílou čárou na obou stranách trati. Během závodu může závodní vůz, který je na trati, využívat celou šířku vozovky. Jakmile je však vůz sledován na přímé části dráhy jiným vozidlem, které je dočasně nebo trvale rychlejší, musí mu umožnit předjetí tak, že uhne ke straně závodní dráhy.

22.6 Pokud jezdec dostiženého vozu nebudí dojem, že vidí ve zpětném zrcátku vůz, který se ho snaží předjet, upozorní jezdce traťový komisař modrou vlajkou. Jezdci, kteří nereagují na signalizaci modrou vlajkou, mohou být potrestáni. Systematické nebo opakované bránění v předjetí může mít za následek až vyloučení jezdce nebo vozidla ze závodu.

22.7 Zatáčky, stejně jako prostory nájezdů do zatáček a výjezdů z nich, může jezdec projíždět libovolnou stopou v mezích vymezené závodní dráhy. Předjíždění podle možností toho kterého okamžiku se připouští jak po pravé, tak po

Posted by Admin Friday, December 29, 2006 10:14:00 AM

Facebook

Najdete nás i na facebooku

Kontakt

Babice nad Svitavou 376
664 01
Tel./fax.: +420 549 244 180
e-mail: info@arcbrno.cz

Partneři

LEGIE GUARD service,s.r.o.

společnost pro komerční bezpečnost

 

Odkazy