Pravidla
 

Všeobecná pravidla ARC Endurance

Platná od 1.2.2024

1. ÚVOD
2. DEFINICE
3. PROPOZICE
4. VOZY
5. STARTOVNÍ ČÍSLA
6. POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ
7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
8. ŘÁD SERIÁLU
9. POHÁRY ALS
10. REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY
11. STARTOVNÉ
12. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
13. INSTRUKCE A KOMUNIKACE SE SOUTĚŽÍCÍMI
14. ROZPRAVA
15. STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODŮ
16. STARTOVNÍ PROCEDURA -LETMÝ START
17. ZÁVOD
18. BOXY, PRÁCE V BOXECH A TANKOVÁNÍ
19. STŘÍDÁNÍ JEZDCŮ
20. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST
21. SAFETY CAR
22. CÍL
23. PARC FERMÉ - UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ
24. INCIDENTY
25. PROTESTY, ODVOLÁNÍ
26. REKLAMA, PROPAGACE


1. ÚVOD

1.1. Auto Rally Cross, s.r.o. (dále ARC) vypisuje Seriál vytrvalostních automobilových závodů na uzavřených okruzích s názvem ARC Endurance (dále ARCE).

1.2. ARC je výhradním pořadatelem podniků tohoto seriálu a jako takový je zodpovědný za sportovní a administrativní organizaci ARCE.

1.3. ARCE se řídí výhradně těmito propozicemi, technickými předpisy pro vozy a zvláštními ustanoveními (ZU) vydávanými ke každému závodu. V případě vzniku jakýchkoliv sportovních a/nebo organizačních sporů a situací, které nejsou popsány v oficiálních dokumentech pořadatele, ten si vyhrazuje právo rozhodnout v těchto věcech dle vlastního uvážení. Takové rozhodnutí je konečné.

2. DEFINICE

2.1. Soutěžícím se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která se do ARCE přihlásí na základě řádně vyplněné přihlášky a není odmítnuta pořadatelem. Jménem soutěžícího jedná Odpovědná Osoba, která je v přihlášce uvedena. Soutěžící může přihlásit do závodu neomezený počet vozů. V případě shody v názvu dvou nebo více soutěžících, je pořadatel oprávněn požadovat změnu v jejich názvu.

2.2. Teamem se pro účely těchto propozic rozumí přihlášený vůz s přiděleným startovním číslem a jezdci, kteří s ním soutěží. V průběhu ARCE lze jezdce teamu bez omezení měnit. Identifikačním znakem teamu je přidělené startovní číslo jeho vozu.

2.3. Jezdcem se pro účely těchto propozic rozumí osoba, která řídí přihlášený vůz. Musí být uvedena v přihlášce soutěžícího a splňovat následující podmínky:

a) Dovršila 18 let věku nebo 16 let věku za podmínek uvedených v Příloze č. 2 ke Všeobecným pravidlům ARC.

b) Osoba starší 18 let vlastní platný řidičský průkaz skupiny B.

c) Je platně zdravotně pojištěna.

d) Podepsala dokument „Příloha č. 3 - Prohlášení jezdce“ (jezdci 16-18 let – Příloha č. 5), čímž stvrzuje, že bezvýhradně přijímá závazky vyplývající z čl. 7 propozic a že je v dobrém zdravotním stavu.

2.4. Podnikem se pro účely těchto propozic rozumí závodní událost s vlastními výsledky. Zahrnuje kromě jiného i vlastní závod. Podnik začíná a končí podle harmonogramu, uvedeném ve Zvláštních ustanoveních, kterými je vyhlášen.

2.5. Řídící orgány podniku jsou:
- Ředitel závodu
- 3-členná JURY
- Řídicí orgány určuje pořadatel.

3. PROPOZICE

3.1. Rozhodujícím a právoplatným textem těchto propozic je česká verze, která bude použita v případě jakékoliv pochybnosti, co se týče jejich výkladu.

3.2. Tyto propozice nabývají účinnosti zveřejněním a nahrazují všechny předcházející propozice pro závody pořádané ARC.

3.3. Pořadatel může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám podniku formou Zvláštních ustanovení (ZU) jednotlivých podniků.

3.4. Podnik může být zrušen rozhodnutím pořadatele.

4. VOZY

4.1. Do ARCE mohou být přihlášeny vozy, které splňují náležitosti dle dokumentu Technické předpisy pro vozy. ARCE je určen pouze pro vozy se spalovacím motorem.

4.2. Vozy jsou rozděleny do následujících divizí:
a) Divize 2 - vozidla do 2000 cm3.
b) Divize 3 - vozidla do 2600 cm3.
c) Divize 4 - vozidla do 3600 cm3.

d) Divize 5 - vozidla se samonosnou příhradovou konstrukcí, karbonovým monokokem apod., opatřené kryty kol, typu Caterham, Kaipan, Ariel-Atom, KTM X-Bow apod.
e) Divize 6 - vozidla nad 3600 cm 3

V případě účasti vozů vybavených turbodmychadlem/kompresorem budou pro výpočet přepočteného objemu pro zařazení do divize použity koeficienty uvedené v Technických předpisech pro vozy.

O konečném zařazení vozidla do Divize bude rozhodnuto po technické prohlídce technikem.

4.3. Soutěžící musí zajistit, že jejich vozy vyhovují podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu podniku tak, jak byly schváleny na technické přejímce.

5. STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla budou přidělena pořadatelem vozům při jejich prvním přihlášení soutěžícím do ARCE a po celou sezónu, popř. její zbytek zůstanou stejná. Pokud dojde ke změně vozidla teamu v jiném závodě, a zůstane ve stejné divizi, číslo se nemění. V případě zařazení vozidla do jiné divize bude na něj pohlíženo jako na nově přihlášené. Zároveň mu bude přiděleno nové startovní číslo. Je nutné tuto změnu oznámit na administrativní i technické prohlídce.

6. POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA JEZDCŮ

Každý jezdec musí být vybaven vlastní ochrannou přilbou, textilní kombinézou kryjící celý povrch těla, uzavřenou obuví a motoristickými celoprstovými rukavicemi. Bez této výbavy nebude jezdec připuštěn na závodní trať. Doporučeno je použití nehořlavého prádla a kombinézy.

7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

7.1. Všichni jezdci, soutěžící a účastnící ARCE, se zavazují jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů, zástupců a doprovodu, dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a doplňků vydaných formou Zvláštních ustanovení.

7.2. Urážky činovníků nebo nevhodné chování soutěžícího, jezdce a jeho doprovodu, bude trestáno okamžitým vyloučením soutěžícího ze závodu.

7.3. Účastníci ARCE jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů. Přítomnost účastníků ve všech prostorech závodiště je na vlastní riziko. Pokud bude činnost nebo chování účastníka ARCE v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán mimo areál závodiště bez náhrady nákladů.

7.4. Všichni členové teamu jsou povinni řídit se ustanoveními těchto předpisů a bezvýhradně je dodržovat.

7.5. Na komunikacích v areálu, na kterém se podnik koná, musí všechna vozidla dodržovat maximální rychlost 40 km/hod a řídit se místním dopravním značením.

7.6. V celém areálu podniku je ZAKÁZÁNO vypouštění veškerých ropných produktů. Jejich případný únik je každý účastník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. Jejich úmyslné vypouštění bude trestáno pokutou ve výši 30.000,- Kč. Účastník, který se takového přestupku dopustí, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním následků a případných škod a nadále bude vyloučen ze závodu.

7.7. Po ukončení závodu je soutěžící POVINEN po sobě uklidit prostor svého boxu a související přilehlé prostory před, nebo za boxem.

7.8. Motoristický sport je nebezpečný. Soutěžící včetně svého doprovodu (jezdci, mechanici, členové doprovodu a hosté) se účastní ARCE na vlastní nebezpečí. Nesou samostatnou občanskoprávní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jejich vozidly.

8. ŘÁD SERIÁLU

8.1. V sezóně budou vypisovány nejméně dva podniky zahrnující vytrvalostní závod. Výsledky z jednotlivých závodů za sezónu se do klasifikací ARCE všem teamům započítávají automaticky.

8.2. Délka a místo konání jednotlivých závodů bude určena ve Zvláštních ustanoveních (ZU) ke konkrétnímu podniku. Délka závodu je určena časovým intervalem mezi startem a cílem. Vedoucí jezdec bude odmávnut šachovnicovou vlajkou v okamžiku, kdy přejede cílovou čáru na konci kola, ve kterém uběhne předepsaný časový interval.

8.3. Jízda
Jezdec musí řídit vozidlo sám a bez pomoci s výjimkou povoleného spolujezdce/co pilota/. Maximální počet jezdců není omezen. Maximální souvislá doba, po kterou smí jezdec řídit vozidlo, jsou 3 hodiny, pokud nebude v ZU nebo na rozpravě uvedeno jinak.

8.4. Vozidlo klasifikované jako první v dané divizi bude to, které má nejvyšší počet kol. Pořadí vozidel v divizi bude sestaveno podle počtu dokončených kol a podle pořadí, v jakém vozidla projedou cílovou čáru. Rozhodující je počet odjetých kol, jezdec nemusí projet pod šachovnicí.

8.5. Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v ZU.

8.6. Body do seriálu budou přiděleny teamům v každém závodě a pro každou divizi zvlášť, pokud dojde ke sloučení divizí, bude hodnocení společné, podle následují tabulky:

Místo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  12

   13

Body

16

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

   2   

    1

Vložený závod není hodnocen do celkového výsledku seriálu.

9. POHÁR ARC ENDURANCE

ARC vyhlašuje Pohár ARCE. Do této klasifikace jsou automaticky zařazeny všechny teamy, které se zúčastní kteréhokoliv podniku ARCE v sezóně. Vítězem, poháru ARCE v divizi za sezónu se stane team, který:
a) V dané sezóně seriálu ALS získá největší počet bodů dle čl. 1.1.
b) V případě, že dva nebo více teamů mají shodný počet bodů dle 1.1. rozhodující pro lepší umístění v klasifikaci je nejlepší umístění teamu v kterémkoliv závodu sezóny. Lepší umístění v Poháru bude přiděleno teamu, který se umístil lépe.
c) V případě, že dojde k rovnosti výsledu podle bodu 9. a) a b), lepší umístění v Poháru bude přiděleno teamu, který se umístil lépe v posledním podniku sezóny.

10. REGISTRACE

10.1. Registraci podávají soutěžící pro každý podnik a každý z teamů samostatně do termínu uzávěrky registrace jednotlivých podniků uvedených v odpovídajících ZU, elektronicky (WEB/e-mail), nebo písemně (Příloha č. 6 – Přihláška). Podáním přihlášky elektronicky či osobně při technické a administrativní přejímce soutěžící potvrzuje, že četl a rozumí těmto propozicím, technickým předpisům pro vozy a ZU, a zavazuje se jménem svým i jménem všech členů svých týmů, že se jimi bude bez výhrady řídit. Ve výjimečných případech může pořadatel akceptovat i přihlášku soutěžícího doručenou po termínu uzávěrky přihlášek, za což je pokládán konec administrativní přejímky.

10.2. Pořadatel má právo odmítnout přijetí přihlášky k jednotlivým závodům s uvedením důvodů.

11. STARTOVNÉ

11.1. Pro účast v závodech bude vypisováno startovné, jehož výše bude stanovena v ZU k jednotlivým podnikům. Startovné platí pro každé přihlášené vozidlo. Úhrada startovného musí být provedena podle pokynů uvedených v ZU, nejpozději však do konce administrativní přejímky. V opačném případě soutěžící nebude připuštěn k účasti v podniku. Startovné nezahrnuje pronájem boxu. Box lze pronajmout po uhrazení příslušného poplatku v průběhu administrativních a technických přejímek. Soutěžící není povinen si box pronajmout. O jeden box se mohou dělit dva i více soutěžících.

Pokud si soutěžící nevezme box nebo na něj nevyjde, bude parkovat za boxy na určeném prostoru. O tomto prostoru vč. poplatku za něj rozhodne pořadatel.

11.2. Nemůže-li se soutěžící zúčastnit z jakéhokoliv důvodu podniku a oznámí tuto skutečnost pořadateli nejpozději 15 dnů před začátkem, má nárok na vrácení startovného v plné výši. Po tomto termínu propadá startovné ve prospěch pořadatele.
11.3. Diskvalifikovanému soutěžícímu, nebo soutěžícímu, který ze závodu odstoupí, nebude startovné vráceno.

11.4. V ostatních případech rozhoduje o vrácení startovného pořadatel.

12. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

12.1. Termíny administrativních a technických přejímek jsou stanoveny vždy v ZU ke každému konkrétnímu podniku. Žádný soutěžící a jezdec(i) se nesmí účastnit podniku, pokud v čas neabsolvoval(i) administrativní a technickou přejímku.

12.2. V průběhu administrativní a technické přejímky jsou kontrolovány dokumenty předkládané odpovědnou osobou soutěžícího, prohlášení jezdců a technická dokumentace k vozu, pokud ji vozidlo vlastní. Administrativní a technická přejímka zahrnuje kromě kontroly vozu i kontrolu povinné bezpečnostní výbavy.

12.3. Je nutno doložit tyto dokumenty: řádně vyplněnou přihlášku do podniku (neplatí, pokud byla podána online); u všech jezdců vyplněné a podepsané dokumenty: „Prohlášení jezdce“ (Příloha č. 3) a GDPR (Příloha č. 4).

12.4. Technický komisař je oprávněn kdykoliv v průběhu závodu překontrolovat stav vozidla.

13. INSTRUKCE A KOMUNIKACE SE SOUTĚŽÍCÍMI

Základní komunikací se soutěžícími se rozumí text těchto propozic s přílohami (viz karta Dokumenty na webu) a ZU. Ředitel závodu a sportovní komisaři mohou v průběhu podniku vydávat soutěžícím pokyny formou prováděcích ustanovení, a to ústní nebo písemnou formou.
Všechny výsledky závodů, budou zveřejněny na sociálních sítích (FB/IG), na webových stránkách pořadatelů (www.arcbrno.cz), nebo v "live timing" aplikaci RaceHero.io.

14. ROZPRAVA

Rozprava ředitele závodu s jezdci se uskuteční v den závodu podle harmonogramu uvedeného v ZU. Jezdci jsou povinni se rozpravy zúčastnit a svojí účast potvrdit podpisem v prezenční listině. Pokud se ředitel závodu rozhodne uskutečnit další rozpravu, uskuteční se tato dle jeho uvážení a kdykoliv během závodu.

15. STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODŮ

Postavení vozidel na startu bude určeno dle výsledků posledního odjetého závodu. Pořadí nově příchozích týmů bude určeno losováním. Losování bude provedeno samostatně pro každou divizi. Řazení na startu je v pořadí divizí 6, 5, 4, 3, 2.

16. STARTOVNÍ PROCEDURA-LETMÝ START

16.1. V době před startem závodu určené v harmonogramu ZU pro daný podnik, zazní zvukový signál a otevře se výjezd z boxů. Vozy vyjedou na trať a objedou volným, plynulým tempem kolo. Ke konci tohoto kola před nájezdem na startovní rošt zastaví střídavě po obou okrajích závodní dráhy a postupně na pokyn organizačních pracovníků najedou na určené místo na startovním roštu.

16.2. Po uplynutí doby uvedené v ZU, která je určená pro nájezd na startovní rošt, zazní zvukový signál oznamující, že výjezd z boxů je uzavřen. Vozidla, která zůstala v boxech, mohou odtud startovat pouze na pokyn traťových komisařů. Vozy se připojí k závodu, jakmile bude výjezd z boxů opět otevřen.

16.3. Start do prvního zaváděcího kola probíhá za SAFETY CAREM. Během zaváděcího kola je zkoušení startů a předjíždění zakázáno a jezdci musí dodržovat co nejsevřenější formaci. Po kontrole funkčnosti časomíry průjezdem cílovou čárou vozy najedou do druhého zaváděcího kola.

16.4.  Pokud se zjistí, že u některého vozu je časomíra nefunkční, pokračují jezdci do dalšího zaváděcího kola a sledují činnost SAFETY CARU a startovacích světel.

16.5. Jakmile SAFETY CAR obdrží od vedení závodu pokyn k provedení startu (restartu), v poslední třetině okruhu zhasne výstražná světla, přejede ke kraji závodní dráhy a tím dává jezdcům znamení, že po projetí tohoto kola bude závod odstartován (restartován).

Během zaváděcích kol bude na startovní signalizaci stále rozsvíceno červené světlo.
I když SAFETY CAR opustí trať, vozy musí zachovávat své místo ve formaci, dokud není dán signál ke startu rozsvícením zeleného světla nebo zelenou vlajkou, případně obojím současně a zhasnutím červených světel. Tím byl závod odstartován a jezdci mohou předjíždět i před projetím cílové čáry.

17. ZÁVOD

17.1. Během závodu mohou jezdci vyjet na dráhu pouze, svítí-li na výjezdu z boxů zelené/modré světlo, a činí tak na vlastní odpovědnost. Blikající modré světlo, a nebo modrá vlajka na výjezdu z boxů informuje jezdce o blížícím se vozidle po trati. Jezdec na výjezdu z boxů nesmí přejet plnou bílou čáru označující trať a výjezd z boxů.

17.2. Každý odstupující jezdec je povinen v čas signalizovat vhodným způsobem svůj úmysl a je zodpovědný za to, že jím prováděný manévr proběhne bezpečně a co možná nejblíže výjezdu z trati.

17.3. Musí-li jezdec odstavit svůj vůz z jakýchkoliv důvodů během závodu, musí tak učinit mimo dráhu. Pokud není ohrožováno jeho zdraví (požár, horká pára) počká v bezpečí na odtahový speciál pořadatele, kterým bude vůz odtažen do boxů, aby nezpůsobil nebezpečí, nebo neomezoval jízdu ostatních vozů na trati.

17.4. Vyhlášení „mokrého závodu“ je v pravomoci ředitele závodu, a to v případě nevhodných povětrnostních podmínek.

18. BOXY, PRÁCE V BOXECH A TANKOVÁNÍ

18.1. Veškeré vybavení (mimo zařízení permanentně umístěných před boxy) se musí po zastávce v prostoru před boxy uklidit tak, aby nepřekáželo dalšímu průběhu závodu.

18.2. Výměna provozních kapalin a maziv je během závodu povolena.

18.3. Jestliže jezdec mine svůj box, musí pokračovat v jízdě boxovou komunikací, najet znovu na trať, objet další okruh a teprve potom najet znovu do boxů. Couvání je přísně zakázáno pod trestem vyloučení.

18.4. Každá část vodorovného zařízení nad boxovou komunikací (rozvod vzduchu) musí být umístěna nejméně 2 m nad vozovkou.

18.5. Doplňování paliva (tankování) je možné pouze způsobem a na místě určeném pořadatelem v ZU. Tankování zpravidla probíhá na okruhové čerpací stanici. Nájezd a výjezd do tankovací zóny vyznačený pořadatelem je považován za součást boxové komunikace.

18.6. Během doplňování paliva musí jezdec zůstat ve vozidle. Palivo doplňují maximálně 2 mechanici. Přítomnost jiných osob a provádění dalších činností nejsou u tankování přípustné.

18.7. Tankování PHM z vlastních zdrojů je možné za dodržení následujících podmínek:

a) pouze v tankovací zóně a v místě (slotu) přiděleném pořadatelem

b) počet slotů pro samostatné tankování je omezen a jeho maximální počet je dán ZU.

c) team je povinen použít libovolné tankovací zařízení. Není povoleno tankovat z otevřených nádob (kanystr, konev)!

d) po odstartování závodu může být pro vlastní tankování použito palivo umístěné ve slotu, doplňování zásobníků paliva v tankovacím slotu během závodu z čerpací stanice je přísně ZAKÁZÁNO. Teamy tak musí učinit před startem.

19. STŘÍDÁNÍ JEZDCŮ

Střídání jezdců může probíhat pouze při zastávce v boxech.

20. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

20.1. Signalizaci jezdcům zabezpečují traťoví komisaři a startér formou níže popsaných signálů. Soutěžící nesmí v žádném případě používat stejné nebo podobné vlajky.

Vlajková signalizace:

a) Bílá vlajka - ukazována v pohybu - informuje jezdce, že v sektoru trati kontrolovaném tímto postem se pohybuje výrazně pomalé vozidlo.

b) Žlutá vlajka- signál nebezpečí:
- 1 vlajka v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni změnit směr, na trati nebo její části je nebezpečí.
- 2 vlajky v pohybu - zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni zastavit, trať je zcela nebo částečně neprůjezdná.
- Předjíždění je zakázáno od 1. žluté vlajky k zelené vlajce vyvěšené za nehodou.
Normálně se signalizace používá pouze na stanovišti bezprostředně před nebezpečím. Signalizaci na více než jednom předcházejícím postu může nařídit ředitel závodu.

c) Červená vlajka - ukazována v pohybu – vyvěšena jen na příkaz ředitele závodu. Přerušení-zastavení závodu. Jezdec musí zpomalit a být připraven i zastavit. Pokud je trať průjezdná, jezdec pomalou jízdou zajede do boxů a vyčká na další pokyny. Předjíždění je zakázáno. Tankovací zóna je uzavřena, servisní úkony na vozidle v boxech jsou povoleny.

d) Modrá vlajka

- v klidu: je ukazována jezdci opouštějícímu boxy, pokud se na trati blíží rychleji jedoucí vozidla.

- v pohybu: během závodu - signalizace jezdci, který má být předjet rychleji jedoucím vozidlem.

Jezdec musí umožnit vozidlu za sebou předjetí při nejbližší příležitosti bez neočekávaných změn rychlosti a směru jízdy.

e) Žlutá vlajka s červenými pruhy - ukazována v klidu - informuje jezdce o změně adheze v důsledku oleje nebo vody na trati v oblasti za vlajkou. Tato vlajka je vyvěšena nejméně 4 kola, ledaže se povrch trat i vrátil do normálního stavu, v následujícím sektoru se nesignalizuje zelenou vlajkou.

f) Zelená vlajka - ukazována v pohybu - znamená že trať je volná, je ukazována na postu za incidentem, který si vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek.

20.2 Jestliže během závodů vozidlo zastaví, musí tak učinit mimo dráhu.

20.3. Jezdec nesmí tlačit vozidlo po závodní dráze.

20.4. Na vozidle se může pracovat pouze v boxu či v prostoru za boxem.

20.5. Jezdec, jehož vůz má během závodu vážné mechanické potíže musí opustit dráhu, nebo se vrátit do boxů, jakmile je to bezpečné. Vozidlo, z něhož při závodě uniká olej, musí okamžitě opustit trať. Je přísně zakázáno vracet se s takovým vozem do boxů po závodní draze.

20.6. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci, kdy jsou na trati zásahová vozidla.

20.7. Ředitel závodu může jezdci nařídit lékařské vyšetření včetně testu na obsah alkoholu, návykových a psychotropních látek v krvi kdykoliv během podniku.

20.8. V boxové uličce je během celého podniku rychlostní limit 40 km/h. Soutěžícímu, jehož vozidlo překročí tento, limit bude udělena minimálně penalizace STOP&GO.

20.9. Přední potkávací a zadní koncová světla musí být rozsvícena vždy, pokud je vystavena tabule LIGHTS ON. Je v pravomoci ředitele závodu rozhodnout, bude-li vozidlo, jemuž výše uvedená světla nesvítí zastaveno. Jestliže je vozidlo tímto způsobem zastaveno, může se vrátit na trať pouze poté, co byla závada odstraněna.

20.10. Porušení ustanovení týkající se všeobecné bezpečnosti může mít za následek až vyloučení jezdce a/nebo vozidla z podniku.

20.11. Vozidlo, které je dopraveno do boxů vozidlem odtahové služby, se po provedení
opravy může vrátit do závodu.

21. SAFETY CAR

21.1. SAFETY CAR (dále jen SC) je vozidlo určené pořadatelem a je označeno SAFETY CAR.

Na střeše má oranžové majáky a má následující funkce:
a) Před startem závodu zaujme SC pozici na roštu a během startovní procedury plní funkci zaváděcího vozu.
b) SC může být použit na základě rozhodnutí ředitele k neutralizaci závodu, jestliže jsou soutěžící či činovníci ve fyzickém ohrožení, ale okolnosti nevyžadují přerušení závodu.

21.2. Když je během závodu dán příkaz k nasazení SC, vystaví všechna stanoviště traťových komisařů žlutou vlajku v pohybu a tabuli SC. Tato signalizace zůstane po celou dobu neutralizace. Během závodu vyjede SC s blikajícími oranžovými majáky na trať bez ohledu na to, kde je vedoucí jezdec. Všechny vozy se se řadí za SC, ne dále než 5 délek vozu a ostatní vozy musí dodržovat co nejtěsnější formaci. Předjíždění je zakázáno, dokud vozy nepřekročí startovní čáru poté, co se SC vrátil do boxů. Předjíždění je povoleno pouze, jestliže jiné vozidlo z očividného důvodu zpomalí. Vozy musí dodržovat stopu volenou SC

21.3. Když je nasazen SC, mohou soutěžní vozy zajíždět do boxů. Vrátit na trať se mohou pouze, pokud svítí na výjezdu z box ů zelené světlo. Zelené světlo bude svítit na výjezdu z box ů pouze po průjezdu celé formace kolem výjezdu a to pouze na dobu nezbytně nutnou k vyjetí a za řazení se tam čekajících vozů na konec formace. Tato možnost zařazení se vozidel vyjíždějících z boxů, se bude na pokyn ředitele závodu opakovat při každém okruhu vedeném pod SC. Za jistých okolností může ředitel závodu nařídit SC průjezd boxovou uličkou. V tomto případě a za předpokladu, že oranžové majáky na střeše SC budou blikat, musí všechny vozy následovat SC bez předjíždění. Vozidlo může v tomto případě zastavit u svého boxu.

21.4. Když ředitel závodu odvolá SC, ten zhasne blikající oranžové majáky a vjede do boxů na konci tohoto kola. Od tohoto okamžiku může první vozidlo diktovat formaci rychlost a v případě potřeby se vzdálit od SC na vzdálenost větší než 5 délek vozu.

21.5. Když SC odjel k vjezdu do boxů a vozy se přibližují ke startovní čáře, tak budou žluté vlajky a tabule SC staženy a bude rozsvíceno zelené světlo (nebo zhasnuto červené světlo nebo signalizace zelenou vlajkou) na startovní čáře. Všechny posty traťových komisařů vystaví na jedno kolo zelenou vlajku. Předjíždění je zakázáno, dokud vozy nepřejely startovní čáru.

21.6. Každé kolo při neutralizaci SC je bráno jako kolo závodu.

21.7. Jestliže je závod ukončen při nasazení SC, pak SC a všechny vozy za ním projedou pod šachovnicovou vlajkou a pojedou do boxu.

21.8. Po ukončení závodu za tmy bude použit SC na zavedení vozidel do box ů. SC vyjede na trať před prvním odmávnutým vozidlem. Vozidla nesmí SC předjíždět.

22. CÍL

22.1. Signál konce závodu je dáván na cílové čáře, jakmile vedoucí vozidlo dokončí celou dobu závodu dle článku 8.2. Vedoucí jezdec závodu bude odmávnut šachovnicovou vlajkou v okamžiku, kdy přejede cílovou čáru na konci kola, ve kterém uběhne předepsaný časový interval.

22.2. Jestliže z jakéhokoliv důvodu je dán signál konce závodu před tím, než uplynul předepsaný čas, pak bude závod považován za skončený, když vedoucí vozidlo překročilo cílovou čáru

23. PARC FERMÉ

Parc Fermé je vymezený prostor na odstavení vozů kam smí vstupovat pouze oficiální činovníci.

Bez povolení oficiálních činovníků zde není povolen žádný zásah na vozidlech.
Po ukončení závodu musí všechny vozy, které dostanou pokyn od organizačních pracovníků, pokračovat do Parc Fermé kde budou odstavena po dobu určenou v ZU. Po uplynutí této doby nebo na pokyn organizačních pracovníku jsou vozy z Parc Fermé uvolněny.

24. INCIDENTY

24.1. Incident znamená jednu nebo několik událostí, kterých se účastní jeden nebo více jezdců, nebo jakýkoliv čin jezdce, který je nebezpečný a znamená porušení těchto propozic, nesportovní a agresivní způsob jízdy, neuposlechnutí vlajkové signalizace a pokynu činovníků, nedodržení rychlosti na boxové komunikaci, provedení servisu v tankovací zóně, předjíždění pod SAFETY CAREM, nesportovní, agresivní a urážlivé chování členů týmu a jejich doprovodu a pod.

24.2. Ředitel závodu může udělit jezdci, který je účastníkem incidentu, penalizaci STOP&GO, případně diskvalifikaci ze závodu.

24.3. Procedura při udělení penalizaci STOP&GO:
a) Ředitel závodu přikáže vystavit na linii startu signalizaci formou tabulí s nadpisem Stop&Go doplněná tabulí se startovním číslem. Od vystavení signalizace nesmí dotyčný jezdec ujet více než 3 úplná kola, aniž by najel do boxové uličky a zastavil na místě určeném pro penalizaci STOP&GO.
b) Po uplynutí doby penalizace jezdec pokračuje v závodě průjezdem boxovou komunikací a výjezdem na závodní dráhu. Po absolvování STOP&GO je tedy zakázána zastávka v boxech i tankování.
c) Porušení nebo nedodržení čl. 25.2 nebo 25.3 bude potrestáno opakovaným STOP&GO nebo vyloučením vozidla ze závodu.

Po celou dobu penalizace nesmí jezdec opustit vozidlo a jezdec, mechanici a ani členové doprovodu nesmí jakýmkoliv způsobem vozidlo upravovat, opravovat nebo seřizovat. Prostor "STOP&GO" je součástí závodu. Pokud dojde k zastavení motoru, může po uplynutí doby penalizace, jezdec nastartovat motor sám nebo s cizí pomocí.
V prostoru určeném pro penalizaci, se nesmí kromě jezdce sedícího ve vozidle vyskytovat žádná jiná osoba než činovníci.

25. PROTESTY, ODVOLÁNÍ

Protest muže podat pouze odpovědná osoba soutěžícího, která je zapsána v přihlášce k danému podniku písemně u ředitele podniku do 30 minut po ukončení závodu. Po uplynutí této doby nelze protest podat. Protest je považován za podaný jen v případě, že současně s ním je uhrazen vklad ve výší 10.000,- Kč. Oprávněnost protestu posuzuje komise složená z ředitele podniku a JURY. Komise si může dle potřeby přizvat k rozhodnutí kteréhokoliv člena organizačního teamu, popřípadě osoby, jež uzná za vhodné vyslechnout za účelem vynesení výroku.

Ředitel podniku má právo protest nepřijmout. Musí se však jednat o případ, ve kterém je jednoznačně právo na straně teamu, proti kterému je protest podán. Ředitel je povinen podat vysvětlení.

V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pořadateli pokutu 5.000,- Kč a náklady spojené se zjištěním skutečnosti, případně uvedením vozidla do původního stavu ve prospěch poškozeného. Proti výroku komise není odvolání.

V případě uznání protestu je vklad 10.000,- Kč vrácen odpovědné osobě protestujícího,
v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

26. REKLAMA, PROPAGACE

26.1. Veškerá práva na reklamu a propagaci v prostoru celého závodiště jsou během konání ALS majetkem pořadatele, který jejich využitím může smluvně pověřit jiné subjekty. Jakákoliv forma reklamy, propagace a prezentace mimo prostor vyhrazený závodnímu týmu v boxech a parkovišti závodních strojů je bez souhlasu pořadatele zakázána.

26.2. V případě odmítnutí povinné reklamy pořadatele zaplatí soutěžící zvýšený vklad-startovné rovnající se dvojnásobku.

26.3. Plocha parkoviště závodních strojů, vyhrazená k parkování závodních a doprovodných vozidel je určena pouze ke stání, údržbě a opravám závodních a doprovodných vozidel, nikoliv k libovolné formě obchodní, reklamní nebo prezentační činnosti, pokud nebylo s pořadatelem dohodnuto jinak. Pořadatel umožní
reklamní, propagační a prezentační aktivity po vzájemné dohodě s příslušnými subjekty, s výjimkou těch případů, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů s již uzavřenými smlouvami.

Tato Všeobecná pravidla byla schválena Auto Rallye Cross, s.r.o. v Brně dne 17.1.2024
Technické předpisy pro vozy seriálu ARC Endurance


1.     Obecné

Seriálu se mohou zúčastnit automobily cestovní, sportovní, GT a speciální sportovní a závodní, případně vozidla z těchto kategorií odvozená, nebo upravená, pokud budou vyhovovat dalším ustanovením a předpisům ARC Endurance. Formulové vozy s odkrytými koly nejsou povoleny.

2.     Rozsah povolených úprav

Rozsah úprav není omezen. Konstrukční změny na vozidla musí být vždy provedeny tak, aby zjevně nesnižovaly jeho bezpečné použití. Provedené úpravy vždy posoudí technický komisař delegovaný ředitelem závodu při Technické přejímce vozidla před závodem.

3.     Objem motoru

Objem motoru není omezen. Soutěžícím však musí být vždy pravdivě deklarován, stejně jako systém plnění. V případě účasti vozů vybavených turbodmychadlem/kompresorem budou pro výpočet přepočteného objemu pro zařazení do divizí použity následující koeficienty:

Motory zážehové (benzin)                                    koef.   1,5

Motory vznětové (nafta)                                       koef.   1,2

Motory s krouživým pístem (Wankel)                  koef.   2,0 pro součet objemu všech spalovacích komor dle specifikace výrobce motoru.

4.     Povinná výbava vozidla

4.1.  Hasicí přístroj s obsahem hasicí látky min. 2kg. Hasicí přístroj musí být bezpečně upevněn ve vozidle v dosahu jezdce upoutaného v sedačce tak, aby bylo možno ho použít bez použití nářadí, případně jiných prostředků. Hasicí systém s rozvodem hasicí látky je doporučen jako vyšší ochrana jezdce i vozidla za předpokladu, že výstupy z tohoto systému směřují prioritně na řidiče vozidla. Minimální obsah hasicího systému jsou 3kg. Je zakázáno použití hasicích přístrojů s náplní vodní, BCF a NAF. Přístup k hasicímu přístroji, nebo k aktivačnímu prvku hasicího systému musí být vždy viditelně označen symbolem dle Přílohy č. 1.

4.2.  Vozidlo musí být vybaveno vpředu i vzadu volně přístupným tažným okem, nebo popruhem s dostatečnou únosností. Tažné oko nesmí přesahovat vnější obrys základní karoserie vozidla bez aerodynamických prvků. Doporučené je sklopné oko. Tažné oko musí být okamžitě použitelné, povoleno je pouze jeho vysunutí ze základní polohy bez použití nástrojů. Poloha tažného oka musí být na vozidle viditelně označena červenou, alternativně žlutou šipkou o velikosti nejméně 120 mm. Viz. Příloha č. 1.

4.3.  Bezpečnostní pásy, minimálně čtyřbodové. Pásy nesmí být viditelně poškozené a musí být řádně ukotveny do karoserie, případně bezpečnostního rámu vozidla. Ukotvení pásů k držákům sedačky je nepřípustné!

4.4.  Vozidlo musí být vybaveno nejméně jedním bezpečnostním obloukem typu Targa, řádně ukotveným do karoserie vozidla. Doporučeno je vybavení vozidla bezpečnostním rámem dle přílohy „J“ dle FIA.

4.5.  Sportovní, závodní sedačka jezdce, případně spolujezdce. Sedačka nesmí být viditelně poškozená nehodou, časová homologace však není vyžadována. Sedačka musí být řádně upevněna ve všech jejich upevňovacích bodech ke karoserii, případně pojezdům sedačky.

5.     Povolené úpravy

5.1.  Motor. Motor lze upravovat libovolným způsobem. Dojde-li ke změně objemu motoru, je povinností týmu toto deklarovat při přihlášení vozidla do závodu.

5.2.  Převodovka a spojka. Úpravy převodovky a spojky jsou libovolné, původní převodovka může být nahrazena převodovkou jiného typu.

5.3.  Podvozek vozidla je libovolný. Jednotlivé prvky náprav, tlumičů a stabilizátorů mohou být libovolně upravovány tak, aby nebyla dotčena bezpečnost provozu vozidla.

5.4.  Kola jsou libovolná. Uchycení kol je libovolné. Kola musí být v přímém směru řízení z horního pohledu kryta blatníky.

5.5.  Brzdový systém je libovolný, pokud zahrnuje alespoň dva nezávislé brzdové okruhy. Regulátory brzd a asistenční systémy jsou libovolné.

5.6.  Karoserie a skelet vozidla. Skelet vozidla není povoleno odlehčovat odebráním základního stavebního materiálu. Zesílení skeletu, jeho upínacích a závěsných bodů je povoleno bez omezení. Panely karoserie, dveře a víka mohou být nahrazena hliníkovými, případně plastovými díly. Všechna okna, s výjimkou čelního, mohou být nahrazena plastovými alternativami.

5.7.  Přídavné osvětlení­ je libovolné.

5.8.  Interiér vozidla, palubní deska a její vybavení je zcela libovolné. Dveře řidiče nesmí z vnitřní strany obsahovat volně přístupné ostré hrany.

5.9.  Pneumatický přízdvih vozidla je povolen. K jeho pohonu smí být použit pouze externí zdroj stlačeného vzduchu. Tlaková láhev ve vozidle není povolena.

5.10.               Palivová nádrž a rozvod paliva. Palivová nádrž, případně nádrže jsou libovolné. Tankovací otvory musí být vždy umístěny vně vozidla. Nádrže vestavěné do prostoru posádky musí být chráněny proti poškození společně s přívodem paliva do nádrže. Odvzdušnění nádrže musí být vždy vyvedeno mimo interiér vozidla s použitím bezpečnostního ventilu FIA, případně s použitím systému „Sifonu“ tak, aby při převrácení vozidla bylo zamezeno úniku paliva do prostoru posádky. Rozvod paliva musí být proveden bezpečným způsobem tak, aby byl chráněn před poškozením. Rozvod paliva polyetylénovými hadicemi je zakázán! Maximální povolený objem palivové nádrže, případně nádrží je určen následující tabulkou:

Divize 2                                 100 l

Divize 3                                 110 l

Divize 4                                 120 l

Divize 5                                 100 l

Divize 6                                 120 l

Palivový systém je povoleno vybavit stabilizační nádrží Catch Tank o maximálním objemu 2% z celkového povoleného objemu v jednotlivých třídách.

5.11.               Elektrický systém vozidla je libovolný. Musí být vybaven venkovním odpojovačem zdroje elektrického proudu, jehož zapojení musí být provedeno tak, že jeho aktivací dojde k odpojení zdroje elektrického proudu a zastavení motoru. Umístění odpojovače musí být označeno symbolem dle Přílohy č. 1.

6.     Povinná výstroj vozidla

6.1.  Čelní sklo nesmí být nahrazeno jakoukoliv tříštivou náhradou. Musí být zachováno původní homologované okno.

6.2.  Stěrače, případně stěrač čelního skla musí být zachován a plně funkční.

6.3.  Osvětlení vozidla musí být plně zachováno a funkční včetně směrových a brzdových světel.

6.4.  Venkovní zámky kapoty motoru musí umožnit otevření motorového prostoru bez omezení.

7.     Pneumatiky. Rozměry pneumatik jsou libovolné. Pneumatiky bez vzorku SLICK jsou povoleny pouze v divizi 6. V ostatních divizích jsou povoleny pouze pneumatiky s libovolným PŘÍČNÝM vzorkem. Vzorek nesmí být dodatečně vyřezán! V případě vyhlášení „mokrého závodu“ je soutěžící povinen použít odpovídající pneumatiky se vzorkem.